Aktuální anketa: TOP 10 hudba SF+F seriálů

 

Novinky< Novější Starší >

 17.7. 2012Autor: E-Wan 

Report ze SoundtraConu 2012

Tak 5. ro?¨n?­k SoundtraConu je za n??mi, nicm?©n?¬ zde, p?¸?­padn?¬ v Archivu, je k dne??n?­mu dni k dispozici report ze SoundtraConu 2012, kter?? se konal ve dnech 29.6.-1.7. 2012 v r??mci Festivalu fantazie v Chot?¬bo?¸i. Report sepsal Kalidor, kter?©mu t?­mto d?¬kujeme.


 

 26.6. 2012Autor: E-Wan 

P?¸esun z velk?©ho s??lu a fotky Johna Ottmana

P?¸ed ?¨asem jsme v??s informovali, ??e v ned?¬li 1. ?¨ervence odpoledne na??e dva po?¸ady, konkr?©tn?¬ vyhl????en?­ v??sledk?? ankety Top 10 hudba SF&F seri??l?? a p?¸edn????ka Hudebn?­ duely - rekapitulace, prob?¬hnou ve velk?©m s??le KD Junior. Bohu??el z d??vodu zm?¬n v programu Festivalu fantazie ve velk?©m s??le se oba tyto po?¸ady p?¸esouvaj?­ do m?­stnosti SoundtraConu, t.j. do zrcadlov?©ho s??lu ?¨. 3 ve druh?©m pat?¸e KD Junior. ??asy obou po?¸ad?? z??st??vaj?­ stejn?©, viz program.

Pokud jste loni z n?¬jak?©ho d??vodu nestihli autogrami??du s Johnem Ottmanem a m?¬li byste z??jem o podepsanou fotografii tohoto filmov?©ho skladatele a st?¸iha?¨e, tak m??te ??anci! Jeliko?? n??m p??r fotografi?­ zbylo, tak jsme je nechali Johnem Ottmanem podepsat. No a vy si je m????ete na leto??n?­m SoundtraConu zakoupit, a to za stejnou cenu, jakou st??ly fotky loni, t.j. 50 K?¨. Fotku si m????ete koupit na SoundtraConu v zrcadlov?© m?­stnosti, a to bu?? u E-Wana, Anthonyho nebo Kalidora.


 

 22.6. 2012Autor: E-Wan 

Sout?¬??e na SoundtraConu 2012

Na minul??ch ro?¨n?­c?­ch SoundtraConu jsme obvykle d?¬lali maxim??ln?¬ dv?¬ sout?¬??e. Letos se m????ete t?¬??it hned na n?¬kolik sout?¬???­, a to jak samostatn??ch, tak i r??zn??ch minisout?¬???­, kter?© prob?¬hnou v r??mci r??zn??ch p?¸edn????ek a dal???­ch po?¸ad??. Hned v p??tek 29.6. na zah??jen?­ SoundtraConu odstartujeme bojovku Najdi autory hudby ke sci-fi, kter?? pob?¬???­ a?? do soboty 30.6. do 21:00. Jej?­ autorkou a realiz??torkou je Hana´an. Sout?¬???­c?­ budou v prostor??ch budov Festivalu fantazie hledat plak??tky, na kter??ch budou vyobrazeny fotografie skladatel?? a o?¨?­slovan?© obr??zky plak??t?? sci-fi film??. ?školem bude poznat filmov?© skladatele podle fotografi?­ a p?¸i?¸adit k nim obr??zky plak??t?? sci-fi film??, ke kter??m tito auto?¸i napsali hudbu. Bli?????­ informace a instrukce k t?©to sout?¬??n?­ h?¸e, kter?? navazuje na ??sp?¬ch lo??sk?© bojovky, najdete v sekci Extra program.

Dal???­ sout?¬???­ bude ji?? tradi?¨n?­ pozn??va?¨ka hudebn?­ch uk??zek ze soundtrack?? aneb Soundtrackov?© h??danky, kter?© pro v??s p?¸ipravil Anthony a na kter?© se m????ete t?¬??it v sobotu 30.6. ve 14:00. Jako obvykle budou uk??zky jednodu?????­ a c?­len?© na ??irok?© publikum se z??jmem o filmovou hudbu. Letos opravdu doporu?¨ujeme v??em se sout?¬??e z???¨astnit, proto??e cenu si odnese hned 10 sout?¬???­c?­ch, kte?¸?­ poznaj?­ nejv?­ce uk??zek! V souvislosti s na??imi oslavami leto??n?­ch 80. narozenin Johna Williamse p?¸ipravujeme i Sout?¬?? Johna Williamse, kter?? je ur?¨ena p?¸edev???­m pro v??echny fanou??ky tohoto legend??rn?­ho filmov?©ho skladatele. Sout?¬??, kter?? prob?¬hne v ned?¬li 1.7 od 12:00, bude rozd?¬lena na pozn??va?¨ku hudebn?­ch uk??zek z Williamsov??ch soundtrack?? a na teoretickou ?¨??st, ve kter?© si sout?¬???­c?­ na 10 uk??zk??ch ov?¬?¸?­ sv?© znalosti Williamsova ??ivota a d?­la. Prvn?­ch p?¬t m?­st si odnese kr??sn?? diplom Hanky Vittkov?© a n?¬jak?? ten soundtrack. Absolutn?­ v?­t?¬z z?­sk?? hned dva soundtracky a diplom s titulem ´Nejv?¬t???­ fanou??ek Johna Williamse´. Vyhl????en?­ v?­t?¬z?? v??ech t?¸?­ sout?¬???­ prob?¬hne v ned?¬li 1.7. v 16:00. Tak??e pokud se n?¬kter?© z t?¬chto t?¸?­ sout?¬???­ z???¨astn?­te, tak byste na vyhl????en?­ rozhodn?¬ nem?¬li chyb?¬t ;)

Jist?¬ v??s zaj?­m??, co v??echno letos m????ete vyhr??t za soundtracky. Abychom v??s trochu nal??kali na to se ???¨astnit co nejv?­ce na??ich sout?¬???­, tak neprozrad?­me, na kter?© z nich m????ete vyhr??t ten ?¨i onen soundtrack. Pouze prozrad?­me, ??e vzhledem k po?¨tu sout?¬???­ a ocen?¬n??ch m?­st jich je opravdu hodn?¬! Pod?¬kovat za to m????eme ??t?¬dr??m sponzor??m, kte?¸?­ ceny do sout?¬???­ v?¬novali. Jsou jimi: ?¨esk?? internetov?? obchod SoundTrack.cz, americk?© vydavatelstv?­ Film Score Monthly a p?¸edev???­m pak americk?? vydavatel soundtrack?? La-La Land Records, kter?? v ned??vn?© dob?¬ nap?¸?­klad vydal naprosto ????asn?? 3CD set s kompletn?­ hudbou Jerryho Goldsmithe z prvn?­ho filmov?©ho Star Treku. V??em sponzor??m srde?¨n?¬ d?¬kujeme, jmenovit?¬ pak Pavlu Chocholovi ze SoundTrack.cz, Lukasovi Kandallovi z Film Score Monthly, Craigovi Spauldingovi ze Screen Archives Entertainment a samoz?¸ejm?¬ MV Gerhardovi a Mattu Verboysovi z La-La Land Records!

Toto v??ak nejsou jedin?© sout?¬??e! Vyhr??t zaj?­mav?© ceny m????ete i v r??mci r??zn??ch p?¸edn????ek a po?¸ad??. Hned v p??tek 29.6. od 20:00 si nap?¸?­klad na p?¸edn????ce Hudba superhrdin?? m????ete vyzkou??et, jak dob?¸e pozn??te filmov?© superhrdiny podle jejich hudby. N??sleduj?­c?­ den r??no v??s na Dobr?©m r??nu s Bollywoodem ?¨ek?? mal?? minisout?¬??. Mimochodem n?¬kolik sout?¬???­ chyst??me i v souvislosti se sobotn?­ Bollywood Party, o kter?© se bli?????­ informace dov?­te v sekci Extra program.

Posledn?­ sout?¬?? v??s pak ?¨ek?? v ned?¬li na projekci z??znamu rozhovoru s Bearem McCrearym, kter?? se n??m poda?¸ilo domluvit jako alternativu za pl??novanou n??v??t?¬vu tohoto talentovan?©ho skladatele, kter?? kv??li ?¨asov?©mu vyt?­??en?­ nakonec nemohl do Chot?¬bo?¸e p?¸ijet. Mal?? test prob?¬hne p?¸ed samotnou projekc?­. B?¬hem n?­ vyhodnot?­me v??sledky a na konci po?¸adu ze spr??vn??ch odpov?¬d?­ vylosujeme jednoho v?­t?¬ze, kter?? si odnese vskutku zaj?­mav?© a celkem vz??cn?© CD - podepsan?© promo v??b?¬ru hudby z Battlestar Galacticy, kter?© Bear McCrearyho s??m vybral a jako suven??r v?¬noval herc??m a ?¨len??m ??t??bu, kte?¸?­ se pod?­leli na tomto popul??rn?­m sci-fi seri??lu. Garantujeme v??m, ??e tohle CD, kter?© do sout?¬??e v?¬noval a podepsal Bear McCreary osobn?¬, v obchod?¬ se soundtracky nese??enete! Budeme se t?¬??it na va??i hojnou ???¨ast! 

 18.6. 2012Autor: E-Wan 

Po?¸ady SoundtraConu ve velk?©m (s??le)

Program leto??n?­ho SoundtraConu se vrac?­ zp?¬t do chot?¬bo?¸sk?©ho KD Junior, kde n??s najdete od p??tku 29. ?¨ervna do ned?¬le 1. ?¨ervence v druh?©m pat?¸e v zrcadlov?©m s??le ?¨. 3. V sobotu v noci si pak odsko?¨?­me do sportovn?­ haly do velk?©ho s??lu 12, kde spole?¨n?¬ s kolegy z OrientConu rozjedeme Bollywood Party (bli?????­ informace najdete v sekci Extra).

V ned?¬li 1.7. odpoledne se na dv?¬ hodiny s programem p?¸esuneme do velk?©ho s??lu KD Junior. Od 14:00 zde m????ete nav??t?­vit vyhl????en?­ v??sledk?? na???­ ankety Top 10 hudba SF&F seri??l??, ve kter?© vol?­te 10 nejlep???­ch soundtrack?? z televizn?­ch seri??l?? z t?©matikou sci-fi, fantasy a horor. V anket?¬ m????ete hlasovat je??t?¬ do tohoto p??tku 22. ?¨ervna, kdy se uzav?­r??!

Po vyhl????en?­ v??sledk?? ankety se od 15:00 m????ete t?¬??it na hodinovou p?¸edn????ku, ve kter?© Hana´an zrekapituluje p?¬t ro?¨n?­k?? ??sp?¬??n??ch hudebn?­ch duel??, z??bavn??ch interaktivn?­ch divadeln?­ch p?¸edstaven?­, ve kter??ch se postupn?¬ utkaly tyto hudebn?­ sv?¬ty: Star Wars, Star Trek, P??n prsten??, Harry Potter a Battlestar Galactica. Na p?¸edn????ce se dov?­te, jak hudebn?­ duely vznikaly, a p?¸ipomenete si zaj?­mav?© momenty a vtipy. To v??e za doprovodu fotografi?­ a hudebn?­ch uk??zek. 

 14.6. 2012Autor: E-Wan 

John Williams v programu SoundtraConu 2012

Letos v ??noru oslavil John Williams ji?? 80. narozeniny. Do oslav v??znamn?©ho jubilea tohoto legend??rn?­ho filmov?©ho skladatele se zapojujeme i v programu SoundtraConu, a to n?¬kolika p?¸edn????kami, projekcemi z??znam?? koncert?? a sout?¬???­.

Hned v p??tek 29.6. si od 22 hodin v Noci s Johnem Williamsem prost?¸ednictv?­m fotografi?­, z??b?¬r?? z film?? a z??znam?? z koncert?? a ud?­len?­ cen zrekapitulujeme p??sobivou kari?©ru tohoto sv?¬tov?¬ uzn??van?©ho skladatele. Po t?©to dvouhodinovce se pak od p??lnoci m????ete pod?­vat na z??znam koncertu John Williams in Boston z roku 1997, kter?? prob?¬hl v americk?©m Bostonu, kde John Williams l?©ta p??sobil jako ???©fdirigent orchestru Boston Pops. Na koncert?¬ krom?¬ jin?©ho zazn?­ popul??rn?­ hudba ze Star Wars trilogie a slavn?© oscarov?© melodie.

V sobotu 30.6. od 11 hodin se v Kauze John Williams pod?­v??me na p??r zn??m??ch soundtrack?? (nap?¸?­klad E.T., ??elisti, Hook, S??m doma,...), kde m????ete naj?­t skladby podobn?© hudb?¬ jin??ch autor??. Zm?­n?­me se i o p??r p?¸?­padech, kdy byl John Williams za sv?© ??dajn?© vykr??d??n?­ dokonce hn??n a?? k soudu. Hned po t?©to p?¸edn????ce v??s ?¨ek?? dal???­ z??znam koncertu, tentokr??t galakoncertu, kter?? prob?¬hl v roce 2003 u p?¸?­le??itosti otev?¸en?­ budovy Walt Disney Concert Hall z d?­lny architekta Franka Gehryho. V pod??n?­ Losangelesk?© filharmonie pod taktovkou dirigent?? Esa-Pekky Salonena a Johna Williamse usly???­te slavn?© filmov?© melodie ze Zlat?© ?©ry Hollywoodu a tak?© legend??rn?­ d?­lo klasick?© hudby Stravinsk?©ho Sv?¬cen?­ jara, kter?© se v minulosti stalo velkou inspirac?­ pro celou ?¸adu filmov??ch skladatel??, Johna Williamse nevyj?­maje.

Zavr??en?­m oslav Williamsov??ch osmdes??tin bude Sout?¬?? Johna Williamse, kter?? prob?¬hne v ned?¬li 1.7. od 12 hodin. Zde si budete na 32 hudebn?­ch uk??zk??ch a 18 ot??zk??ch moct ov?¬?¸it, jak jste na tom se sv??mi znalostmi Williamsovy tvorby a jak dob?¸e zn??te jeho soundtracky. Prvn?­ch 5 sout?¬???­c?­ch, kte?¸?­ z?­skaj?­ nejvy?????­ po?¨et bod??, si odnese n?¬jak?? ten Williams??v soundtrack a diplom s kr??snou grafikou Hanky Vittkov?©. Absolutn?­ v?­t?¬z pak z?­sk?? titul ´Nejv?¬t???­ fanou??ek Johna Williamse´.

Pokud m??te stejn?¬ jako my hudbu Johna Williamse r??di, tak jste na v??echny uveden?© po?¸ady srde?¨n?¬ zv??ni! 

 7.6. 2012Autor: E-Wan 

Zm?¬ny v programu

Bohu??el n?¬kter?© fanou??ky filmov?© hudby nejsp?­?? zklameme informac?­, ??e leto??n?­ SoundtraCon bude bez hosta! ??esk?? skladatel, kter?? byl v jedn??n?­, toti?? nakonec nebude moct do Chot?¬bo?¸e p?¸ijet. Z toho d??vodu jsme tak?© byli nuceni ud?¬lat n?¬kolik zm?¬n v programu. M?­sto p??vodn?¬ pl??novan?© besedy jsme za?¸adili dva n??hradn?­ po?¸ady. Tak?© jsme upravili ned?¬ln?­ program, a to hlavn?¬ kv??li p?¸esunu rekapitulace hudebn?­ch duel?? a vyhodnocen?­ ankety Top 10 hudba SF&F seri??l?? ze zrcadlov?©ho s??lu do velk?©ho s??lu KD Junior. Aktu??ln?­ podobu programu i s anotacemi najdete zde. ??asov?? harmonogram pak zde. Douf??me, ??e i p?¸es leto??n?­ absenci hosta v??s program zaujme a na SoundtraCon zav?­t??te.

Pokud v??m beseda s hostem bude p?¸eci jenom hodn?¬ chyb?¬t a m??te i jin?© z??jmy ne?? filmovou hudbu, tak v??s mo??n?? oslov?­ n?¬kter?? z host?? Festivalu fantazie. Krom?¬ obvykl??ch n??v??t?¬vn?­k?? z ?¸ad ?¨esk??ch a slovensk??ch spisovatel??, v??tvarn?­k??, v?¬dc?? a z??stupc?? m?©di?­ se letos toti?? m????ete t?¬??it hned na n?¬kolik zahrani?¨n?­ch herc?? a here?¨ek. Za zm?­nku stoj?­ nap?¸?­klad Jeremy Bulloch, kter?? si zahr??l zn??mou postavu Boby Fetta v klasick?© Star Wars trilogii. Hr??l ale i v n?¬kolika bondovk??ch (Smithera, asistenta pana Q) ?¨i popul??rn?­m sci-fi seri??lu Doctor Who. Dal???­m zaj?­mav??m hostem bude i britsk?? here?¨ka a zp?¬va?¨ka Natalia Tena, kterou mnoz?­ znaj?­ jako bystrozorku Nymfadoru Tonksovou z film?? o Harry Potterovi. Fanou??ky seri??lu Stargate SG-1 jist?¬ pot?¬???­ n??v??t?¬va Garryho Chalka alias plukovn?­ka Chekova. Hr??l ale i v krimi seri??lu Odlo??en?© p?¸?­pady, kde ztv??rnil jednu z hlavn?­ch rol?­, inspektora Pawlachuka. ??adu zahrani?¨n?­ch hereck??ch host?? uzav?­r?? Mira Furlan, zn??m?? nap?¸?­klad ze seri??l?? LOST (Francouzka Danielle Rousseau) a Babylon 5 (vyslankyn?¬ Delenn). Mezi zahrani?¨n?­mi autory sci-fi a fantasy literatury pak mezi hosty dominuje jm?©no americk?©ho spisovatele Davida Webera, tv??rce kni??n?­ s?©rie o Honor Harringtonov?©. Ve??ker?© informace o hostech Festivalu fantazie naleznete v tomto p?¸ehledu.


 

 3.6. 2012Autor: Fighter 

ANKETA: TOP 10 hudba SF&F seri??l??

Do 31.5. 2012 jste m?¬li mo??nost nominovat 10 nejlep???­ch soundtrack?? ze sci-fi/fantasy seri??l?? v diskuzn?­m klubu Soundtracks na Lopuchu nebo na na???­ str??nce na Facebooku. V dnes nov?¬ otev?¸en?© anket?¬ TOP 10 hudba SF&F seri??l?? m????ete vyb?­rat nejlep???­ z nejlep???­ch.

 

 12.5. 2012Autor: E-Wan 

Program SoundtraConu 2012

Pokud se letos chyst??te na SoundtraCon a zaj?­m?? v??s, co v??echno v??s ?¨ek??, tak se pod?­vejte na n???? program. Najdete zde nejen kompletn?­ ?¨asov?? rozpis v??ech p?¸edn????ek, sout?¬???­, besed s hosty, z??bavn??ch ve?¨er??, prom?­t??n?­ videoz??znam?? koncert?? a dal???­ch po?¸ad??, ale i anotace, kter?© obsahuj?­ stru?¨n?? popis, o ?¨em dan?? po?¸ad bude. Podoba programu se samoz?¸ejm?¬ je??t?¬ m????e zm?¬nit. Douf??me, ??e v??s zaujme a ??e i letos na SoundtraCon p?¸ijedete. P?¸ipom?­n??me, ??e na Festival fantazie, na kter?©m SoundtraCon ve dnech od 29.6. do 1.7. 2012 prob?¬hne, se m????ete p?¸ihla??ovat v syst?©mu AMBER.


 

< Novější Starší >

 

FF baner